Ad

lauantai 18. elokuuta 2012

Problems in Japanese

Leave me alone. 
ほっといてくれ。 Hottoitekure.
Don't touch me! 
さわらないで! Sawaranaide!
I'll call the police. 
警察をよぶよ!。 Keisatsu o yobu yo!
Police! 
警察! Keisatsu!
Stop! Thief! 
動くな! 泥棒! Ugokuna! Dorobō!
I need your help. 
手伝ってください。 Tetsudatte kudasai.
It's an emergency. 
緊急です。 Kinkyū desu.
I'm lost. 
道を迷っています。 Michi o mayotte imasu.
I lost my bag. 
鞄をなくしました。 Kaban o nakushimashita.
I dropped my wallet. 
財布をおとしました。 Saifu o otoshimashita.
I'm sick. 
病気です。 Byōki desu.
I don't feel well. 
具合がわるいです。 Guai ga warui desu.
I've been injured. 
けがをしました。 Kega o shimashita.
Please call a doctor. 
医者を呼んでください。 Isha o yonde kudasai.
Can I use your phone? 
電話を使わせていただけますか? Denwa o tsukawasete itadakemasu ka?

I need a doctor. 

医者に見てもらいたいです。 Isha ni mite moraitai desu.
 
Is there a doctor who can speak English? 
英語の出来る医者はいますか? Eigo no dekiru isha wa imasu ka?
 
Please take me to a doctor. 
医者に連れていって下さい。 Isha ni tsurete itte kudasai.
 
My wife/husband/child is sick. 
妻・旦那・子供が病気です。 Tsuma/danna/kodomo ga byōki desu.
 
Please call an ambulance. 
救急車を呼んで下さい。 Kyūkyūsha o yonde kudasai.
 
I need first aid. 
応急手当を下さい。 Ōkyū teate o kudasai.
 
I need to go to the emergency room. 
救急室にいかなければなりません。 Kyūkyūshitsu ni ikanakereba narimasen.
shorter: 救急室に行かないと。 Kyūkyūshitsu ni ikanai to.
 
How long will it take to get better? 
治るのはどの位かかりますか? Naoru no wa dono kurai kakarimasu ka?
 
Where is a pharmacy? 
薬局はどこですか? Yakkyoku wa doko desu ka?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti